Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky na rezervaci pronájmu a pronájem objektu Scholzův mlýn, České Petrovice 152, 564 01 Žamberk

čl. I
Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemné právní vztahy mezi pronajímatelem Bc. Pavlou Vybíralovou, bytem České Petrovice 93, PSČ: 56401, Žamberk, IČ:749 839 20 (dále jen „Poskytovatel“  a nájemcem (dále jen Klient“), které vznikají při pronájmu objektu k Scholzův mlýn, České Petrovice 152, 564 01, Žamberk (dále jen „Scholzův mlýn“) ke krátkodobé rekreaci včetně rezervace pronájmu. Pronájem je dále rovněž označovaný jako „pobyt“.

čl. II

Vznik smluvního vztahu a způsob objednávání

Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Klientem vznikne připsáním zálohové platby na účet Poskytovatele ve lhůtě splatnosti a ve výši v souladu s Cenovou nabídkou a podkladem pro zaplacení zálohy za pronájem.

Pronájem Scholzova mlýna si Klient objedná na základě vyplnění a odeslání Rezervačního formuláře na webových stránkách https://www.scholzuvmlyn.cz/rezervace/

Rezervační formulář musí být řádně vyplněný. Musí obsahovat jméno a příjmení Klienta, email, telefonní kontakt, termín pobytu, adresu bydliště a počet spoluúčastníků pobytu. Za úplnost a pravdivost informací v Rezervačním formuláři odpovídá Klient.

Odesláním Rezervačního formuláře Klient projevuje souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a Zásadami ochrany osobních údajů.

čl.III
Platební a další podmínky

a) záloha
Po odeslání Rezervačního formuláře Klientem, Poskytovatel (pokud bude požadovaný termín volný) pošle emailem Cenovou nabídku a podklady pro zaplacení zálohy za pronájem, jejíž součástí je i znění Smlouvy o krátkodobém pronájmu na Scholzův mlýn.  Záloha je splatná do 2 pracovních dnů od odeslání Cenové nabídky a podkladu pro zaplacení zálohy. Připsáním zálohové platby na účet Poskytovatele ve lhůtě splatnosti a ve výši v souladu s Cenovou nabídkou a podkladem pro zaplacení zálohy za pronájem vzniká smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Klientem a pronájem je závazně zarezervován. Zaplacením zálohy Klient rovněž vyjadřuje souhlas se zněním Smlouvy o krátkodobém pronájmu na Scholzův mlýn. Pokud záloha nebude uhrazena řádně a včas, Cenová nabídka a podklady pro zaplacení zálohy pozbývají závaznosti.

b) Doplatek
Doplatkem se rozumí zbývající část platby za rezervovaný pronájem, tj. rozdíl mezi zaplacenou zálohou a celkovou platbou za rezervovaný pronájem. Doplatek je splatný nejpozději do 14 dní před nástupem na pobyt. Pokud nebude doplatek uhrazen řádně a včas, rezervace zaniká a Klient je povinen uhradit storno poplatek ve výši 100 % uhrazené zálohy. Při rezervaci pronájmu v době kratší než 21 dní před nástupem na pobyt, je požadována záloha ve výši celkové platby za pronájem.

c) Kauce a podpis Smlouvy o krátkodobém pronájmu
V den nástupu na pobyt Klient a Poskytovatel uzavřou písemnou Smlouvu o krátkodobém pronájmu a dále je Klient povinen předat Poskytovateli v hotovosti částku 5.000,- jako kauci, která může být použita Poskytovatelem na náhradu případné škody způsobené klientem. Pokud Klient předá při ukončení pobytu poskytovateli objekt v pořádku, bude mu celá částka opět v hotovosti vrácena. Pokud Klient odmítne podepsat písemnou Smlouvu o krátkodobém pronájmu nebo předat Poskytovateli kauci, rezervace zaniká a Klient je povinen uhradit storno poplatek ve výši 100% uhrazené zálohy a doplatku.

d) Poplatek obci
Při zahájení pobytu klient zaplatí v hotovosti obecní poplatek z ubytovací kapacity za všechny dospělé spolu ubytované osoby ve výši 15,- Kč za noc, resp. ve výši platné ke dni nástupu k pobytu.

čl. IV

Storno poplatky

Klient může zrušit rezervaci, je však povinen Poskytovateli uhradit storno poplatek dle níže uvedených podmínek. Zrušení rezervace musí Klient provést doporučeným dopisem nebo emailem, pokud se jedná o stejný email, který byl Klientem uveden v Rezervačním formuláři. Pro výpočet storno poplatku je rozhodující datum doručení doporučeného dopisu nebo emailu Poskytovateli.

Při zrušení rezervace 60 a více dní před dnem nástupu k pobytu se storno poplatek neúčtuje. Při zrušení rezervace 30 až 59 dní před dnem nástupu k pobytu činí storno poplatek  50 % zálohy. Při zrušení rezervace 14 až 29 dní před dnem nástupu k pobytu činí storno poplatek 80 % zálohy. Při zrušení rezervace méně než 14 dní před dnem nástupu k pobytu činí storno poplatek 100 % zálohy. Pokud Klient nedorazí v den nástupu do Scholzova mlýna, rezervace zaniká a Klient je povinen uhradit storno poplatek ve výši 100 % zálohy a doplatku.

Storno poplatky účtuje Poskytovatel, který storno poplatek započte proti nároku na vrácení Zálohy a Doplatku, případný přeplatek bude zaslán na účet Klienta, ze kterého byla hrazena Záloha. Vyúčtování storno poplatku včetně zápočtu zašle Poskytovatel na email Klienta uvedený v Rezervačním formuláři.

čl. V

Závěrečná ustanovení

Pokud některé z ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek se stane z nějakého důvodu neplatným, nemá tato skutečnost vliv na platnost ostatních ustanovení.
Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 5. 2. 2021.